KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
Načítám...Reklama:

OBCHODNÍ PODMÍNKY:

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je firma Martin Rajtr - REKLAMA RM, Plumlovská 45, 796 01 Prostějov (dále jen prodávající) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Odesláním elektronické objednávky kupující současně stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s konkrétními podmínkami nákupu jednotlivého zboží, zejména s ceníkem zboží a služeb, způsobem placení, způsobem a cenou doručení apod., které prodávající u svého zboží nabízí, a s reklamačním řádem, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Reklamační řád internetového obchodu je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vzájemné závazkové vztahy řídí platnými právními předpisy, především obchodním zákoníkem, jedná-li zákazník při uzavírání smlouvy v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti (odběratel), nebo občanským zákoníkem, nejedná-li zákazník při uzavírání smlouvy v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti (spotřebitel), v platném znění.

Objednávka zboží a služeb, kupní smlouva

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího jsou považovány za závazné.

Elektronická objednávka je současně návrhem kupní smlouvy.

Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednávky prodávajícím a odesláním potvrzení o jejím přijetí kupujícímu, které kupující obdrží e-mailem na adresu, kterou zadal v registračním, resp. v objednávkovém formuláři, včetně seznamu objednaného zboží a služeb, fakturační adresy, adresy dodání, způsobu doručení a celkové částky k zaplacení.

Objednávka je systémem internetového obchodu, a tedy prodávajícím, bezpečně akceptována pouze tehdy, obdrží-li kupující po jejím odeslání zpětné potvrzení o přijetí objednávky.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v registračním a v objednávkovém formuláři.

Předmět plnění a cena

Předmětem plnění kupní smlouvy je dodávka zboží a služeb objednaných kupujícím prostřednictvím elektronické objednávky internetového obchodu prodávajícího.

Ceny zboží v internetovém obchodě jsou vždy uváděny včetně daně z přidané hodnoty, popř. v závorce i bez ní, a nezahrnují žádné související služby, pokud není stanoveno jinak.

Ceny služeb (např. ceny dopravy zboží) jsou v internetovém obchodě rovněž vždy uváděny včetně daně z přidané hodnoty, popř. v závorce i bez ní.

Na veškeré dodané zboží a poskytnuté služby vystaví prodávající daňový doklad (fakturu) s rozpisem cen zboží a služeb včetně přesných údajů o výši daně z přidané hodnoty, která je, až na výjimky, ve výši 20%. Na požádání je možné kopii daňového dokladu získat i zpětně (např. při jeho ztrátě).

Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku převzetí zboží a zaplacení úplné kupní ceny předmětu plnění.

Expedice a přeprava zboží

Veškeré objednané zboží (s výjimkou zboží objednaného k osobnímu odběru v prodejně prodávajícího) bude prodávajícím expedováno kupujícímu během expediční doby, která je u zboží v internetovém obchodě 48 hodin, a způsobem určeným kupujícím v objednávce.

U platby dobírkou začíná expediční doba běžet za 24 hodin od okamžiku převzetí objednávky prodávajícím, u ostatních plateb je za začátek expediční doby považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího nebo doručení platby na jeho adresu, nejdříve však okamžik za 24 hodin od převzetí objednávky prodávajícím.

Do expediční doby se započítávají pouze pracovní dny a za vyexpedovanou se zásilka zboží považuje v okamžiku jejího předání prodávajícím dopravci.

Veškerou dopravu zboží na místo dodání realizuje prodávající prostřednictvím dopravce Česká pošta, s.p., pokud není s kupujícím na jeho výslovné přání dohodnuta jiná forma doručení, nebo pokud kupující jako způsob dopravy nezvolí osobní odběr zboží v prodejně prodávajícího.

Dodací lhůty a podmínky jednotlivých způsobů dopravy zboží se řídí platnými pravidly dopravce Česká pošta, s.p. a za jejich případné nedodržení nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Pokud kupující jako způsob dopravy zvolí osobní odběr zboží v prodejně prodávajícího, bude kupujícímu objednané zboží rezervováno a připraveno k expedici (k vyzvednutí) do 1 hodiny po převzetí objednávky prodávajícím. Takto rezervované zboží je možné odebrat (vyzvednout) v prodejně prodávajícího kdykoli v otevírací době, a to v den převzetí objednávky prodávajícím a po dobu 5 následujících pracovních dnů. Po marném uplynutí této doby bude nevyzvednutá objednávka automaticky stornována.

Dodání a převzetí zboží

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu pouze to zboží, které je v internetovém obchodě aktuálně nabízeno v okamžiku uzavření objednávky a za ceny zde uvedené v okamžiku uzavření objednávky.

Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v objednávce podle zvoleného způsobu doručení a na místo dodání určené kupujícím a ve lhůtách garantovaných ve své nabídce.

Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v registrační, resp. v objednávkovém formuláři.

Jakékoliv nestandardní řešení (nemožnost dodat zboží na určené místo, zboží není skladem, nabídka jiného barevného provedení, typu apod.) jsou řešeny dohodou mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-mailu nebo jiného komunikačního prostředku.

V případě, že kupující nebo osoba příjemce, pokud je odlišná od osoby kupujícího, odmítne zboží v místě dodání převzít nebo v případě, že kupující v době od počátku expediční doby do okamžiku předání zboží příjemci svou objednávku stornuje, má prodávající právo uplatnit vůči kupujícímu svůj nárok na náhradu do té doby vynaložených nákladů, zejména nákladů souvisejících s doposud realizovanou dopravou zboží do místa dodání.

Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího nebo na osobu příjemce, pokud je odlišná od osoby zákazníka, odpovědnost za škodu na zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy

Storno objednávky (odstoupení od kupní smlouvy) ze strany kupujícího

Kupující může od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronické objednávky odstoupit kdykoli během 24 hodin od podání objednávky zasláním storna k této objednávce prostřednictvím aplikace internetového obchodu (viz nápověda obchodu).

Kupující (spotřebitel) má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené, kompletní zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu a s originálem dokladu o koupi poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) prodávajícímu, pokud možno pojištěné. Po fyzickém obdržení vráceného zboží prodávající obratem (nejpozději do 7 pracovních dnů) zašle kupujícímu zpět odpovídající částku způsobem, který si kupující určí (složenkou na adresu nebo převodem na účet). Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží kupujícímu nebo osobě příjemce, pokud je odlišná od osoby kupujícího (např. dopravné apod.). V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající moci odstoupení od smlouvy akceptovat a zboží bude vráceno na náklady odesilatele zpět. Prodávající rovněž nemůže akceptovat vrácení zboží zasláním na dobírku.

Kupující může od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronické objednávky odstoupit v případě, že prodávající nevyexpeduje nebo nedodá zboží ve lhůtách garantovaných ve své nabídce. V případě, že již došlo k úhradě ceny objednaného zboží, má prodávající povinnost neprodleně kupujícímu uhrazenou částku vrátit. Prodávající si vyhrazuje právo expediční nebo dodací lhůty nedodržet v případě, že se tak stane z důvodu, který není schopen ovlivnit, např. přírodní katastrofy.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, ani od smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnu od převzetí plnění.

Storno objednávky (odstoupení od kupní smlouvy) ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronické objednávky odstoupit a zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, je prodávající povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet nebo adresu dle jeho volby.

Prodávající má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronické objednávky odstoupit a zrušit objednávku v případě, kdy kupující jako způsob dopravy zvolil osobní odběr zboží v prodejně prodávajícího, avšak toto zboží si nevyzvedl v době k tomu určené. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet nebo adresu dle jeho volby.

Prodávající má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronické objednávky odstoupit v případě, že místem dodání zboží je místo nedosažitelné nebo dosažitelné toliko s vynaložením mimořádného úsilí. V případě, že tato situace nastane, je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího o nemožnosti dodat zboží na určené místo dodání a dohodnout s ním další postup, čímž prodávajícímu nezaniká právo na náhradu do té doby vynaložených nákladů. Pokud již kupující objednané zboží zaplatil, má prodávající povinnost neprodleně kupujícímu vrátit uhrazenou částku sníženou o účelně vynaložené náklady spojené s doručením zboží.

Prodávající má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronické objednávky odstoupit v případě, že je zboží z jiných důvodu nedoručitelné (např. z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy), čímž prodávajícímu nezaniká právo na náhradu do té doby vynaložených nákladů. Pokud již kupující objednané zboží zaplatil, má prodávající povinnost neprodleně kupujícímu vrátit uhrazenou částku sníženou o účelně vynaložené náklady spojené s doručením zboží.

Prodávající má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronické objednávky odstoupit v případě, že je zákazník v prodlení s úhradou ceny objednávky, čímž prodávajícímu nezaniká právo na náhradu do té doby vynaložených nákladů.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou kupujícímu potvrzeny v okamžiku odeslání potvrzení o přijetí objednávky. Pokud je platná cena vyšší než cena uvedená v objednávce, prodávající musí neprodleně o této skutečnosti informovat kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

 

Nakládání s osobními daty a jejich ochrana

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech ve smyslu zákona č. 101 / 2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to na dobu neurčitou. Osoba, která vyplnila registrační formulář se stává registrovaným zákazníkem a má právo přístupu k osobním údajům, jakož i další práva stanovená v §21 uvedeného zákona.

2680 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!